Opatření pro stravovací zařízení od 3.1.2022

464
1780x

Máme nový rok 2022 a Covid je tu pořád s námi.


Restaurace, bary, kavárny mohou být otevřená. Musí v&scaronak splnit podmínky pro provoz.


Od 17.1.2021 je povinné tetování zaměstnanců (očkování i neočkování)


No&scaronení respirátoru je povinné, ve v&scaronech vnitřních i vněj&scaroních prostorech, toto platí i na pracovi&scaronti. Hosté, mohou odložit, pokud sedí. Respirátor je možno sundat jen pokud se člověk nachází sám v místnosti, nebo je dodržen odstup od ostatních spolupracovníků alespoň 1,5m.


Zákazníkovi se zakazuje vstoupit do vnitřních i vněj&scaroních prostor, pokud vykazuje příznaky onemocnění.


Vláda nařizuje, že provozovatel musí zajistit informování zákazníků o podmínkách a pravidlech pro vstup, do restaurace již při vstupu.


Je nařízeno u osob, které vstupují do vněj&scaroních nebo vnitřních prostor kontrolovat bezinfekčnost při vstupu, nebo nejpozději před poskytnutím služby. Může se prokázat pomocí aplikace čTečka.


Pokud osoba nesplňuje podmínky nesmí mu být umožněno setrvání v provozovně a zároveň mu nesmí být poskytnuta služba. Bezinfekčnost osoba může prokázat certifikátem o očkování nebo potvrzením o prodělání onemocnění ne star&scaroní než 180 dní.rukou


PCR testy lze využít jen ve výjimečných případech.


U jednoho stolu může sedět maximálně 6 osob, tento počet se nevztahuje na osoby ze společné domácnosti. Pokud je stůl s 10 a více místy, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami, musí být rozestup 1,5m.


Výjimku mají děti do dovr&scaronení 12 let věku, ty nejsou povinny prokazovat splnění ONT nebo se testovat na místě. Děti star&scaroní 12 let musí doložit čestné prohlá&scaronení zákonného zástupce nebo potvrzení &scaronkoly o absolvování testu ve &scaronkole (platnost 24h).


Zároveň je nutno zajistit, ve vnitřních prostorách, maximální možnou cirkulaci vzduchu (přirozené větrání, vzduchotechnika bez recirkulace*).


Je nutno zajistit odstup sedících zákazníků alespoň 1,5m, vyjma zákazníků sedících u jednoho stolu. 


Nesmí se připustit, aby v provozovně bylo více osob, než je míst k sezení. Osoby se nesmí shromažďovat ve vněj&scaroních a vnitřních prostorách ve vzdálenosti men&scaroní než 1,5m.


Ve vnitřních a venkovních prostorách musí být zaji&scarontěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky. Musí být zaji&scarontěná, dezinfekce povrchů stolů, madel, židlí a dotykových ploch.


Živá hudba se smí provozovat, ale vzdálenost od zákazníků musí být nejméně 2m. Poskytovat wifi připojení není zakázáno.

KOMENTÁŘE